Newsletter

Polityka prywatności

1. Postanowienia ogólne

Celem niniejszego dokumentu jest przedstawienie zasad, na jakich chroniona jest prywatność i dane osobowe osób odwiedzających naszą stronę internetową pod adresem https://multident.com.pl („Strona”), dalej określanych jako „Użytkownicy”.

Dane Osobowe Użytkowników są gromadzone i przetwarzane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w tym zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych – dalej „RODO”).

Administratorem danych osobowych przetwarzanych na stronie oraz podmiotem administrującym stroną internetową jest Jacek Lorych Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Multident z siedzibą w Poznaniu przy ul. M. Drzymały 26a/6, NIP 7811107155 , REGON 631012799  („Administrator”).

2. Rodzaje przetwarzanych danych, oraz cele i sposoby przetwarzania.

A. Odwiedziny na Stronie

Podczas odwiedzin na naszej stronie internetowej na nasz serwer przesyłane są informacje, które są automatycznie rejestrowane. Informacje te obejmują adres IP, rodzaj i nazwa urządzenia, data i czas odwiedzin naszego serwisu, informacje o przeglądarce internetowej i systemie operacyjnym. Dane te nie są powiązane z konkretną osobą. Są one przez nas wykorzystywane w celu diagnozowania problemów związanych z funkcjonowaniem Serwisu i analizowania ewentualnych naruszeń bezpieczeństwa, zarządzania Serwisem jak również w celu prowadzenia statystyk, co stanowi prawnie uzasadniony interes administratora, stanowiący jednocześnie podstawę prawną przetwarzania danych w tym celu (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

B. Stosowanie ciasteczek

Na naszej Stronie wykorzystujemy tzw. „ciasteczka” (ang. „cookies”). Są to małe pliki tekstowe, które przeglądarka internetowa umieszcza i przechowuje na komputerze Użytkownika. Ich celem jest zoptymalizowanie naszej obecności w sieci i naszej oferty.

W większości są to tzw. „cookies sesyjne”, co oznacza że po zakończeniu sesji danej przeglądarki lub wyłączeniu komputera zapisane informacje są usuwane z pamięci urządzenia. Mechanizm cookies sesyjnych nie pozwala na pobieranie jakichkolwiek danych osobowych ani żadnych informacji poufnych z komputerów Użytkowników.

Niektóre ciasteczka generują informacje, pozwalające na automatyczne rozpoznawanie osób odwiedzających nasza Stronę. Jest to możliwe, ponieważ ciasteczka zwierają adres IP Użytkowników. Informacja uzyskana w ten sposób pozwala na zoptymalizowanie naszej oferty i ułatwienie Użytkownikom dostępu do naszej Strony. Tzw. „cookies trwałe” są przechowywane w pamięci urządzenia Użytkownika i pozostają tam do momentu ich skasowania lub wygaśnięcia. Mechanizm cookies trwałych również nie pozwala na pobieranie jakichkolwiek danych osobowych ani żadnych informacji poufnych z komputera Użytkownika.

Przeglądarki umożliwiają ograniczenie lub wyłączenie dostępu plików cookies. W przypadku skorzystania z tej opcji korzystanie z naszej Strony będzie nadal możliwe, jednak nie wszystkie funkcjonalności Strony mogą być dostępne.

Szczegółowe instrukcje zablokowania odbierania plików cookies można znaleźć na stronach dedykowanych poszczególnym przeglądarkom:

a) Chrome: https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=pl

b) Firefox: https://support.mozilla.org/pl/kb/ciasteczka

c) Internet Explorer: https://support.microsoft.com/pl-pl/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookies

d) Microsoft Edge: https://support.microsoft.com/pl-pl/help/4468242/microsoft-edge-browsing-data-and-privacy-microsoft-privacy

e) Opera: https://help.opera.com/pl/latest/web-preferences/#cookies

f) Safari: https://support.apple.com/pl-pl/HT201265

C. Wtyczki i narzędzia podmiotów trzecich

W Serwisie znajdują się osadzone przyciski, aplikacje i odesłania do usług innych firm, m.in.: wtyczki portali społecznościowych (np. Facebook). Korzystanie z tych aplikacji jak również korzystanie z profilu Administratora na portalu społecznościowym może powodować automatyczne wysyłanie informacji do podmiotów prowadzących te portale. Dane pozyskiwane za pośrednictwem wtyczek społecznościowych na stronie oraz profilu Administratora będą przetwarzane przez Administratora w celach marketingowych, w tym w celu promowania marki Administratora, co stanowi prawnie uzasadniony interes Administratora i jednocześnie podstawę prawna przetwarzania danych (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO). Podmioty prowadzące portale społecznościowe stają się współadministratorami danych przesyłanych do takich portali, a zasady i zakres przetwarzania danych przez te portale regulują odrębne polityki i regulaminy, zamieszczone na ich stronach. Zachęcamy do zapoznania się z tymi politykami i regulaminami.

Nasza strona wykorzystuje ponadto technologię Google Analytics, która gromadzi własne pliki cookie, czyli dane związane z urządzeniem oraz przeglądarką, adresem IP i działaniami użytkownika w witrynie lub aplikacji, by mierzyć i raportować statystyki interakcji użytkowników z witrynami i aplikacjami, które korzystają z Google Analytics. Do Google Analytics nie są wysyłane informacje umożliwiające identyfikację użytkownika. Informacje na temat bezpieczeństwa danych przetwarzanych za pomocą Google Analytics znajdują się pod następującym adresem: https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=pl&ref_topic=2919631

D. Udostępnianie danych. Przekazywanie danych do państw trzecich.

Dostęp do danych użytkowników ma Administrator, jego upoważnieni pracownicy oraz podmioty którym Administrator powierzy ich przetwarzanie, w tym podmioty z którymi Administrator współpracuje w zakresie obsługi systemów informatycznych, serwisów poczty elektronicznej i utrzymania Strony.

Administrator nie przekazuje danych pozwalających na identyfikację użytkowników do państw spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego. Dane użytkowników mogą być jednak pozyskiwane i przetwarzane przez podmioty znajdujące się z państwach spoza EOG w przypadku korzystania przez Użytkowników z portali społecznościowych których współadministratorami będą podmioty mające siedzibę poza EOG.

E. Profilowanie

 Dane Użytkowników korzystających ze strony nie podlegają profilowaniu.

3. Uprawnienia Użytkownika związane z przetwarzaniem danych osobowych.

Użytkownikom przysługuje prawo dostępu do danych oraz żądana sprostowania nieprawidłowych danych.

W razie zakwestionowania prawidłowości przetwarzanych danych Użytkownik może domagać się ograniczenia ich przetwarzania – na okres pozwalający na sprawdzenie prawidłowość tych danych.

Gdy dane nie będą już potrzebne w celach w jakich zostały zebrane lub były przetwarzane, jak również w razie cofnięcia zgody na ich przetwarzanie, Użytkownik może żądać ich usunięcia, albo ograniczenia ich przetwarzania (jeżeli będą Użytkownikowi potrzebne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń).

W przypadku gdy dane będą przetwarzane na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Administratora, użytkownikom przysługuje prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania ich danych w tym profilowania. W takim przypadku Administratorowi nie wolno już przetwarzać tych danych osobowych, chyba że wykaże on istnienie ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania, nadrzędnych wobec interesów, praw i wolności użytkowników, lub podstaw do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń. Powyższe ograniczenie nie dotyczy danych wykorzystywanych do marketingu bezpośredniego, których po wniesieniu sprzeciwu nie wolno już przetwarzać do tego celu.

W przypadku stwierdzenia, że przetwarzanie jest niezgodne z prawem, Użytkownik może zażądać ograniczenia przetwarzania danych osobowych lub ich usunięcia.

Użytkownikom przysługuje prawo otrzymania danych, które zostały nam przekazane, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie, nadającym się do odczytu maszynowego. Dane te użytkownik może przekazać wybranemu przez siebie administratorowi. Może też, jeśli będzie to technicznie możliwe, żądać by zostały one przez nas bezpośrednio przesłane innemu administratorowi.

Uprawnienia o których mowa powyżej można wykonywać przesyłając wiadomość na adres poczty elektronicznej: rodo@multident.com.pl

W razie uznania, że przetwarzanie danych osobowych naruszać będzie przepisy RODO, Użytkownik może wnieść skargę do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

 4. Bezpieczeństwo danych

Przywiązujemy duża wagę do ochrony danych osobowych Użytkowników oraz innych informacji jakie są przez nas pozyskiwane w związku z korzystaniem ze Strony. Stosujemy rozwiązania techniczne i organizacyjne w celu zapewnienia integralności, dostępności i poufności danych. Dostęp do danych mają jedynie osoby upoważnione i jedynie w zakresie, w jakim jest to niezbędne ze względu na zakres ich obowiązków. Stosowane przez nas rozwiązania są na bieżąco monitorowane, a w razie konieczności wdrażane są dodatkowe zabezpieczenia.

W przypadku powierzenia przetwarzania danych osobowych podmiotom trzecim powierzamy ich przetwarzanie wyłącznie takim podmiotom, które zapewniają wystarczające gwarancje wdrożenia odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych, by przetwarzanie spełniało wymogi RODO i chroniło prawa Użytkowników. Powierzenie przetwarzania danych następuje na podstawie umowy.

5. Obsługa Użytkowników

Pytania lub wątpliwości odnoszące się do niniejszej Polityki prywatności oraz dotyczące przetwarzania danych osobowych można przesłać na adres poczty elektronicznej: rodo@multident.com.pl ,lub na adres korespondencyjny Administratora: ul. Drzymały 26a/6 , 60-613 Poznań

 6. Zmiany Polityki Prywatności

Niniejszy dokument dotyczy wyłącznie korzystania ze Strony. Nie odnosi się on do stron innych dostawców usług, do których na naszej stronie mogą zostać zamieszczone odesłania. Nie ponosimy odpowiedzialności za działania innych podmiotów, nie związane z naszą stroną.

Niniejsza polityka prywatności może ulegać zmianom, stosownie do zmian dotyczących pozyskiwania i przetwarzania danych związanych z funkcjonowaniem naszych stron internetowych.

Data ostatniej zmiany: 30.06.2021